">

ကင်မရာတစ်လုံးတွင် ချိတ်ထားသော ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၌ ချစ်သူနှစ်ဦး အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေကြသည်။

ကင်မရာတစ်လုံးတွင် ချိတ်ထားသော ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၌ ေအာကား  ချစ်သူနှစ်ဦး အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေကြသည်။ အပြာကား
4 views