တွန့်တိုသောညီမသည် သူမ၏မိဘများအိမ်တွင်မရှိသောအခါတွင် အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့် ပေါင်းဖက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

တွန့်တိုသောညီမသည် သူမ၏မိဘများအိမ်တွင်မရှိသောအခါတွင် အပြာကား2021 အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့် အပြာကား2021 ပေါင်းဖက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
45 views