ဒုတိယ အတွင်းဝန် မိန်းကလေးသည် လိင်မှုကိစ္စ ဂိုဏ်းဖွဲ့ရန် အမျိုးသား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။

ဒုတိယ အတွင်းဝန် မိန်းကလေးသည် အပြာကား2021 လိင်မှုကိစ္စ ဂိုဏ်းဖွဲ့ရန် အမျိုးသား အပြာကား2021 ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
58 views