နိုင်ငံခြားသား ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးသည် ကြာမြင့်စွာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

နိုင်ငံခြားသား ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးသည် အပြာကား2021 ကြာမြင့်စွာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသည်ကို အပြာကား2021 တွေ့ရှိခဲ့သည်။
39 views