လှပသောဆရာမသည် ကျောင်းသားများကို မိဘခန်းထဲသို့ လှည့်စားခဲ့သည်၊ သို့သော် သူမကို လိင်ဆက်ဆံရန် ဘယ်က လှည့်စားခဲ့သနည်း။

လှပသောဆရာမသည် ကျောင်းသားများကို အပြာကား2021 မိဘခန်းထဲသို့ လှည့်စားခဲ့သည်၊ သို့သော် အပြာကား2021 သူမကို လိင်ဆက်ဆံရန် ဘယ်က လှည့်စားခဲ့သနည်း။

39 views