ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ရောဂါလက္ခဏာမပြသည့်အထိ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အပြာကား2021 ရောဂါလက္ခဏာမပြသည့်အထိ အပြာကား2021 နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
246 views